Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Gracefullfood hanteert vier documenten onder de behandelvoorwaarden. Het eerste document is de algemene privacyverklaring. Hierin staat benoemd hoe wij met jouw privacy omgaan. Het tweede document is de samenwerkingsregeling, waarin de samenwerking tussen diëtist en cliënt is beschreven. Het derde document zijn de behandel- en betalingsvoorwaarden. Het vierde document is de privacy verklaring, die wij je vragen te ondertekenen voor akkoord.

1. Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Gracefullfood gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Hierbij wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehanteerd.

Je kan de privacyverklaring hier volledig inzien.

2. Samenwerkingsregeling

Deze modelregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF). De onderstaande regels zijn daarop gebaseerd.

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de patiënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken. Zowel de patiënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht de patiënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.
  • De patiënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
  • De patiënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
  • De patiënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
  • De privacy van de patiënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
  • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.
  • Bij het aanvragen van de begeleiding is de patiënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.
  • Gracefullfood erkent deze regels en hanteert deze in de praktijkuitoefening.

3. Behandel- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: in bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist of freelance Diëtist.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts, jeugdarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locaties waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres.

Artikel 2. Algemeen
De diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De diëtist adviseert de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts of naar eigen initiatief van de cliënt. Indien er sprake is van een verwijzing houdt de diëtist de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de diëtist doorgeeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de betreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Hiervoor geldt het NoShow tarief.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Artikel 6. Werkwijze
Er wordt gestart met een intakegesprek van een uur. Dit intakegesprek is vooral bedoeld om informatie van de cliënt te verkrijgen. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen: je klachten, je verwachtingen of hulpvraag, het huidige eet- en beweeg patroon en gewichtsverloop. Aansluitend zal de diëtist de eerste adviezen geven in een individueel dieetvoorschrift. Vervolgens kan de cliënt kiezen voor een vervolgconsult met een tussentijd van 2-8 weken en/of voor een telefonisch consult. Tijdens deze consulten zal het voedingspatroon steeds worden aangescherpt of uitgebreid door middel van het geven van meer adviezen door de diëtist. Hierdoor wordt naar een optimaal resultaat toegewerkt.

Artikel 7. Behandeltijden
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1.Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is
2.Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding, nasturen recepten, weekmenu’s en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totale tijd wordt afgerond op kwartieren.

Artikel 8. Betaling en declaraties
Indien de consulten onder de verzekering van de cliënt vallen, zullen deze direct via VECOZO door de diëtist bij de zorgverzekeraar, met wie de diëtist een contract heeft afgesloten, worden ingediend tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening van de diëtist. Indien de cliënt de consulten zelf moet betalen, stuurt de diëtist de factuur rechtstreeks aan de cliënt. De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening van de diëtist. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De meest actuele tarieven zijn te vinden op de website onder tarieven.

Artikel 9. Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Artikel 11. Klachtrecht
In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Paramedici. De diëtist is via de Nederlandse Vereniging van Diëtisten aangesloten bij het Klachtenloket. De informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar bij de diëtist.

Artikel 12. Privacy
Diëtistenpraktijk Gracefullfood gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de regels die hiervoor gelden. Meer hierover lees je in onze Privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website of bij ons op te vragen.

Artikel 13. Klantervaringsonderzoek
Jouw ervaring is belangrijk voor de praktijk. Je kunt ons helpen om de dienstverlening te verbeteren. Daarom vraag ik je of je mee wilt werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Je krijgt dan een vragenlijst (online) toegestuurd, waarin je vragen kunt beantwoorden over o.a. bejegening, accommodatie, informatievoorziening, behandeling en meer. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijkheid van jouw gegevens worden gegarandeerd. Het invullen van de lijst duurt circa 5 minuten. Je bent niet verplicht aan het onderzoek mee te werken. Resultaten worden gepubliceerd op mijn website.

Artikel 14. BSN en legitimatieplicht
Volgens de Wet Identificatieplicht in de zorg dien je jezelf of jouw kind te legitimeren bij een bezoek aan het ziekenhuis of een zorgverlener. De diëtist zal je daarom om jouw legitimatiedocument kunnen vragen.

© 2024 Diëtistenpraktijk Gracefullfood | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafische vormgeving Door Doreen | Technische realisatie Sieronline B.V.